Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
faines , s.r.o., so sídlom: Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín,
IČO: 36797189, DIČ: 2022401205
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 17973/R pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.myElegans.sk. 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti faines, s.r.o. , so sídlom: Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, IČO: 36 797 189 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na adrese www.myelegans.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“)
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoby, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá vystupujú pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

II. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho zrealizovanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávku tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávku tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.
2.5.Predávajúci môže zrušiť uživateľský účet, predovšetkým v prípade, kedy kupujúci svoj uživateľský účet už dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci porušil svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Kompletná prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane ceny jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka)
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
3.7. Predávajúci neodkladne pi obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom rozhraní či objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“)
3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne, alebo telefonicky)
3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť 15 dní.
3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané  kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v tomto prípade uzatvorená až okamihom akceptácie kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vznikli pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory apod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

IV. CENA ZA TOVAR A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, číslo účtu IBAN: SK63 7500 0000 0040 2644 1849, vedný v  ČSOB banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“)
b) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke.
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedním variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípadoch že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (v zmysle článku 3.8.), požadovať uhradnie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je inak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom DPH. Daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle zákona nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a) na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia 
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho 
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal 
e) na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1., alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci  v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z. , právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej vyššie.
5.3. Pre prípad odstúpenia od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia čl. XI. týchto obchodných podmienok.
5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet kupujúceho. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej ceny odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka platnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podla kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe kedy kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba také dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy
b) sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho využitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa
c) tovar zodpovedá akosťou lebo prevedením zmluvnému vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzoru alebo predlohy
d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.2. Ustanovenia uvedené v čl. 7.1. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.3. Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
7.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@myelegans.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.v platnom znení.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a pod. (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“).
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia uživateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných aktivitách kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom uživateľskom účte, pri objednávke zrealizovanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne, pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadnej zmene týchto údajov.
9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje kupujúceho poskytnuté predávajúcim tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným, spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná a o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (v zmysle čl. 9.5.) realizuje spracovanie údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo je v rozpore zo zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom  na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ tento stav odstránil.
9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

X. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné zrealizovať a záväzky predávajúceho plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas v zmysle predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XI. DORUČOVANIE
11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahu predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým odstúpenie od zmluvy, musí byť doručená predávajúcemu formou doporučeného listu, ak nie j v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty.
11.2. Za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktorá nebola vyzdvihnutá v úložnej dobe, alebo sa vrátila ako nedoručiteľná.
11.3. Zmluvné strany môžu bežnou korešpondenciou vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvednej v uživateľskom účte kupujúceho alebo uvedenej kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenej na webovej stránke predávajúceho.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého význam a zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár „Odstúpenie od zmluvy“.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.10.2014.